Uncubozköy mah. Cemal Ergün cad. C Blok No: 57/9 Yunusemre/ Manisa
tr

Çalışma Alanlarımız

Anasayfa » Çalışma Alanlarımız
Yabancı ülke mahkemelerinde verilen kararların Türkiye’de geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için belli birtakım şartlar mevcuttur. Yabancı mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması bu şartlardandır. Tanıma ve tenfiz davasının açılması için yurtdışında yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan ilamların yeminli tercümanlar tarafından noter onaylı tercümesi yapılarak görevli...
6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN gereğince; TÜKETİCİ:Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, ÜRETİCİ:Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak...
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereğince borç ilişkisi 4 ana başlık altında kurulmaktadır. * Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar * Sözleşmelerden Doğan Borçlar * Haksız Fiillerden Doğan Borçlar * Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlardır. BORÇLAR KANUNUNA HAKİM OLAN İLKELER İSE: – İrade Özgürlüğü İlkesi. – Nispilik İlkesi. – Dürüstlük İlkesi. – Kusurlu Sorumluluk İlkesi. – Karşılıklılık...
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre; ticaret kanunu Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir. Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre...
Kamu idaresi, devlet tüzel kişisi ile diğer kamu tüzel kişilerin toplamından oluşur. Kamu idaresi Devlet ile sınırlı değildir; aynı zamanda İl Özel İdaresi, Köy, Belediye, Üniversiteler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Yüksek Öğretim Kurumu gibi daha birçok kurumları kapsamaktadır. İdare hukukunun uygulama alanını belirleyen temel ölçüt; KAMU GÜCÜ ölçütüdür....
Miras Hukuku, Medeni Kanun’un üçüncü kitabında düzenlenmiştir. Miras Hukuku: kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçların akıbetini düzenler. * Miras Bırakan (Muris): ölmüş veya hakkında gaipliğine karar verilmiş kişinin mirası mirasçılarına geçmekte olup bu kişiye, miras bırakan veya muris denir. Miras bırakanın mutlaka...
Miras Hukuku, Medeni Kanun’un üçüncü kitabında düzenlenmiştir. Miras Hukuku: kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçların akıbetini düzenler. * Miras Bırakan (Muris): ölmüş veya hakkında gaipliğine karar verilmiş kişinin mirası mirasçılarına geçmekte olup bu kişiye, miras bırakan veya muris denir. Miras bırakanın mutlaka...
Türk Ceza Kanunu Bakımından Bilişim Suçları ile İlgili Maddeler: * Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme * Bilişim Sistemlerinin İşleyişini Engelleme Ya Da Bozma/Verileri Değiştirme Ya Da Yok Etme * Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımı * Haberleşmenin gizliliğinin ihlâli * Kişilerin Rızası Olmaksızın Konuşmalarının Dinlenmesi-Kayda Alınması-İfşası * Özel Hayata...
İş mahkemeleri, İş Kanunu’na göre işçi sayılan kişiler ile işveren ya da işveren vekilleri arasında İş Kanunundan ya da iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü görev edinmiştir. Hem işçinin hem de işverenin işten çıkarma ve çıkarılma sürecindeki sıkıntıları mevcuttur. İşçiler, iş sözleşmeleriyle üstlenmiş oldukları iş görme borcunu yerine getirmeleri karşılığında birtakım...
İcra-iflas hukukunun diğer adı, cebri icra hukukudur. Cebri icra, borçların ifasının, devlet kuvveti yardımı ile zorla yerine getirilmesidir. Borçlar genellikle kendiliğinden ifa edilir. Bazı durumlarda ise borçlular, borcunu ödemekten kaçınır veyahut ödeyemez duruma gelebilir. İşte bu gibi borçlulara karşı, alacaklıların alacaklarına kavuşması için, devlet kuvvetinin müdahalesi gerekmektedir. Borcunu rızası ile yerine...
Ceza muhakemesi hukuku, kamu hukukunun bir dalı olup, temel amacı hukuk devleti ve insan haklarının gerektirdiği şekilde, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Ceza yargılaması ihbar, şikayet veya başka yolla Cumhuriyet Savcılığına intikal eden suç işlendiği şüphesi üzerine başlar ve kesin hükmün verilmesiyle sona erer. BU KAPSAMDA: -Suç Duyurusunda Bulunma, Soruşturma İşlemlerinin...
Aile hukuku, Medeni Kanunumuzun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Medeni Kanun’un, aile hukukunu düzenleme biçimi; evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet başlıkları şeklindedir. Aile hukukunda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de BOŞANMA DAVALARIDIR. Boşanma süreci, taraflar için oldukça sancılı bir süreçtir. Bu nedenle boşanma sürecini, iyi bir boşanma avukatı ile yürütmeniz tavsiye edilir....